Trauma-informed system

Prožité trauma dítě nebo dospělého izoluje. Oddělí ho od druhých lidí i od fungování v každodenním životě. V jistém smyslu trauma člověka invaliduje či přinejmenším diskriminuje. Zejména v případě, kdy se traumatizovaný člověk nedokáže vyrovnat s traumatem a trpí traumatickou poruchou. Neznalost problematiky vede k vyloučení traumatizovaného na okraj skupiny či až k vyloučení ze skupiny, což je běžnější, a jeho další traumatizaci, např. formou trestajícího, potlačujícího nebo až silně destruktivního přístupu.

V České republice zatím stále chybí proškolený odborný personál (ústavní, sociální, zdravotní, školní, soudní, aj.) v oblasti léčby, poskytování služeb a prevence traumatu. Kvůli tomu neustále dochází k prohlubování celého problému.

Zejména v ústavní péči o děti (školská zařízení, dětské domovy, diagnostické ústavy, výchovné ústavy) jde o zásadní problém, jelikož dochází k další traumatizaci kvůli absenci informací o traumatu, působení a dopadu traumatu, včetně rozsahu a příznacích traumatu. Stejný problém se týká pobytových zařízení sociálních služeb, jako jsou např. domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, apod..

Trauma-informed system (TIS)

Trauma-informed system je systém péče o děti a rodiny, který je založený na porozumění traumatu a vlivech prožitého traumatu.

Všechny zúčastněné strany v tomto systému mají dostatek informací o působení a dopadu traumatizace, díky čemuž poskytují odpovídající nutnou péči. Systém zahrnuje samotné děti, jejich rodiče, opatrovatele, vychovatele a všechny poskytovatele služeb (sociální, zdravotní, vzdělávací, aj.).

Programy a služby v rámci systému poučeném o traumatu (trauma-informed system = TIS) ve svých organizačních strukturách doplňují informace a zajišťují poučenost o traumatu (výskyt, rozsah, dopad, symptomy), na jejichž základě získají potřebné znalosti a rozvíjí dovednosti pro odpovídající postupy, metodiku, přístupy k pomoci a péči o traumatizované děti i dospělé.

Všechny složky TIS, které se zabývají traumatizovaným dítětem, dospělým, rodinou využívají nejlepších dostupných poznatků o traumatu, aby zajistily maximální fyzické, psychologické a emocionální bezpečí, usnadnily dětem a rodinám zotavování z traumatu, podpořily jejich schopnost dál růst, rozvíjet se a prosperovat.

Služby, programy TIS jsou ty, které:

1. mapují výskyt traumatu a traumatických symptomů.

2. Studují a citlivě vyhodnocují traumatický stres a poskytují léčbu traumatu i traumatických poruch.

3. Zajišťují dostupnost informací, pomoci a léčby traumatizovaným dětem i rodinám.

4. Usilují o posílení ochranných faktorů pro děti a rodiny zasažené nebo ohrožené traumatem.

5. Věnují se léčbě traumatizovaných rodičů a pečovatelů, včetně dopadu jejich traumatu na celou rodinu.

6. Prosazují kontinuitu péče a spolupráce napříč celým systémovým spektrem péče o dítě.

7. Zajišťují vhodné prostředí a péči o zaměstnance, s ohledem na minimalizaci i léčbu zprostředkovaného traumatického stresu, čímž pozvedají úroveň poskytovaných služeb.

K tomu, aby TIS fungoval, je nutná:

1. znalost problematiky traumatizace, dopadu traumatu a symptomů traumatu.

2. Spolupráce zaměřená na zapojení dětí, rodin, pečovatelů a profesionálů na individuální a systémové úrovni.

3. Poskytování pomoci a léčby s ohledem na jedinečné potřeby různých komunit i jedinců.

Hlavní cíle TIS

Prvním, hlavním cílem je předejít další traumatizaci.

Druhým hlavním cílem je zlepšení péče a dostupnosti léčby traumatizovaným dětem a rodinám.

Třetím hlavním cílem je prevence a snaha zmírnit rozšířenost traumatizace.

 

Podpořte realizaci projektu

1. finančním darem na dárcovský účet: 286148894/0300

2. připojte se k nám jako dobrovolník.

3. předejte informaci o našem projektu dalším lidem, kteří by nás mohli podpořit.

Projekt TIS, trauma-informed system – Pro Terapie z.s. (PDF) 

Zdroje obrázků: shutterstock