Skupinová senzomotorická terapie pro děti

Komu je terapie určená?

Skupinová senzomotorická terapie je vhodná pro traumatizované děti, tedy děti s emocionálními a behaviorálními problémy, které jsou následkem opuštění, týrání, zanedbávání, násilí nebo jiných nepříznivých zkušeností.

Jedná se o léčbu zaměřenou na seberegulaci, zvládání psychického rozrušení a rozvoj tolerance s pomocí pohybu, dechu, vnímání vlastního těla a psychických potřeb. Terapie je zaměřená na léčbu neurobiologických dopadů vývojového traumatu u dětí.

Užívá se k psychologické léčbě dětí a dospívajících, pro které je hlavním problémem zvládání emocí, chování a mezilidských vztahů.

Práce ve skupině se zaměřuje na:

   •  techniky pro zklidnění,
   •  emocionální regulaci,
   •  rozvoj schopnosti tolerance,
   •  rozvoj mezilidských vztahů,
   •  rozvoj sociálních dovedností.

Děti jsou rozděleny do skupin podle věku:

   •  Děti od předškolního věku do 12 let.
   •  Dospívající ve věku 12 – 15 let.
   •  Dospívající ve věku 15 – 18 let.

Skupina má vždy maximálně 8 dětí nebo dospívajících, většinou dohromady dívky i chlapci. V některých případech mohou být skupiny rozděleny dále podle pohlaví.

Cíl skupinové senzomotorické terapie

Cílem je zlepšení celkového stavu dětí a obnova jejich fungování, což se projevuje na jejich emocionálním stavu, chování i vztazích s druhými.

Výsledkem skupinové senzomotorické terapie je:

1. sebepoznání dětí a dospívajících včetně rozpoznání vlastních emocionálních potřeb a hranic. Díky tomu dochází i k nenucenému nárůstu respektu k sobě samému i k druhých lidem.

2. Během terapie se u dětí přirozeně rozvíjí tolerance k nepříznivým emocionálním stavům i situacím a děti se učí, jak nepříjemné stavy i situace zvládat.

3. Terapie umožňuje zpracovat hluboce uložené traumatické prožitky.

4. Rozvoj sociálních dovedností.

5. Rozšíření schopnosti integrace a míry tolerance nepříjemných a bolestivých emocionálních stavů.

6. Rozvoj sebekontroly a schopnosti sebe-regulace.

7. Snížení výskytu krizových situací a nutnosti psychiatrické hospitalizace nebo psychofarmakologické medikace.

8. Spojením pohybu, vnímání sebe sama a vztahu k druhým dochází k nárůstu nových neurálních cest a propojení funkčních oblastí mozku, zejména kortikálních a subkortikálních částí. Dochází k rozvoji schopnosti učení a prefrontálního kortexu.

9. Obnova správného fungování senzorického, motorického, limbického a endokrinního systému. Tedy např. omezení až eliminace senzomotorického neklidu, spánkových poruch, poruch příjmů potravy, deprese i úzkostí, omezení agresivních impulzů i chování, zdravé uspokojování potřeb, větší schopnost adaptace a integrace aj..

Organizace skupinové terapie

Terapie probíhají 1x týdně v odpoledních hodinách, je nutné, aby terapie jednotlivých skupin dětí probíhaly vždy ve stejný den i hodinu.

Na danou skupinovou terapii v určeném termínu dochází vždy stejná skupina dětí nebo dospívajících.

Podpořte realizaci projektu

1. finančním darem na dárcovský účet: 286148894/0300

2. předejte informaci o našem projektu dalším lidem, kteří by nás mohli podpořit.

Skupinová senzomotorická terapie pro děti – PDF

Zdroj obrázku: shutterstock